Ekskursioner

Studiebesök 2013

Studiebesøk 19. september

Studiebesøk 1 - Storhaugen barnehage
Storhaugen barnehage flyttet 1.01.2011 inn i nye lokaler. Vi har 85 plasser, med 62 barn og en personal- gruppe med 18 fast ansatte og noen vikarer.
Vi har organisert vår barnehage i 2 avdelinger med 2 grupper/team på småbarnsavdeling og 3 grupper/ team på storbarnsavdeling. Våre avdelinger heter Munch og Picasso.

Vi arbeider mye med vår organisering og som det er nå har teamene ansvar for aldershomogene grupper. Barna er likevel sammen store deler av dagen ute og inne på tvers av gruppene.
Barnehagen vår er flerkulturell og vi har en tredel av barna fra andre kulturer. Vi er inspirert av Reggio Emilia filosofien og deltar i nettverk med 5 andre barnehager.

Fag og utvikling
Lek og Læringsmiljø, språk, medvirkning og demokrati.
På vår barnehage arbeider vi med ulike prosjekt der barnas deltagelse i prosessene vektlegges. Vi arbeider med et kunstprosjekt som går over en lengre periode. Det kan være ulike tema, men alle på huset deltar slik at vi har et felles utgangspunkt. Vi dokumenterer, diskuterer og reflekterer for å utvikle vår praksis.
Barna skal være deltagere i dokumentasjons- arbeidet. Personalet og barna leter etter magiske muligheter og spennende prosjekt for å vinne ny kunnskap og for å ha gode dager med gode opplevelser.

Studiebesøk 2 - Midtbyen barnehage
- med barna i sentrum
Midtbyen barnehage ligger idyllisk plassert
i Byparken i Ålesund sentrum, ved foten av byfjellet Aksla. Nærmiljøet brukes hyppig og gir oss varierte aktivitetsmuligheter. Barnehagen ble utvidet og fikk nye lokaler i mai 2010.

Barnehagen har nå 62 plasser fordelt på 50 barn. Barna er delt inn i 3 grupper. Pr i dag har vi 1 utvidet storbarnsgruppe, 1 mellomgruppe og 1 småbarns- gruppe. Gruppene samarbeider tett gjennom store deler av dagen.
Ca 1/4 av barna er minoritetsspråklige. Vi deltar i et nystartet prosjekt i Ålesund kommune der vi bruker I-pad i kommunikasjonen med og opplæringen av disse barna.
Satsningsområder for barnehageåret 2013/2014
vil være innen språk og kultur, i tillegg til sosialt samspill.

Studiebesøk 3 - Trollhaugen barnehage
Trollhaugen barnehage er en Reggio Emilia inspirert barnehage. Barnehagen ligger på Gåseid og har et flott nærmiljø med kort vei til skog, fjell og sjø.Vi har sju avdelinger fordelt på to bygg med barn i alderen 0- 6 år .
Barnehagen legger stor vekt på faglig kompetanse blant de ansatte, og vi er godt bemannet med pedagoger. I tillegg har vi stabile og dyktige pedagogiske medarbeidere som gjør en fantastisk jobb med alle de små sjarmtrolla våres.
LEIK har en sentral plass ved Trollhaugen barnehage. Leik er grunnleggende i barnets utvikling. Dette er viktig
å tenke på i vår teknologiske verden. Leik bidrar til å bearbeide opplevelser, utvikling av tanker, fantasi osv. Det er viktig at personalet forstår verdien av leik. Vi skal være forbilder, legge forholdene til rette og være de som motiverer til leik.

Vi benytter oss også av et sansehus basert på snozelen.
Snoezelen handler om å få nye og annerledes sanseopplevelser som hjelper med å få ro på kaos og bedre forståelse for omverdenen, samt stimulerer defekte sanser. Dette foregår i stor grad gjennom samspill
og aktiviteter i spesielt utstyrte rom, der blant annet farger, lys og lyd elementer kan gi

en rekke kontrollerte sanseopplevelser.
For mer informasjon www.trollbarna.no
www.alesund-sansehus.no


Studiebesøk 4 - Grønmyr barnehage, Hessa
Barnehagen åpnet i september 2008, og har 4 avdelinger. Barnehagen er organisert med 2 småbarnsavdelinger (0-3 år) og 2 avdelinger for barn som er 3 år og eldre. Oppholdsrom og grupperom på alle avdelinger er tilpasset barnas alders- gruppe. Barnehagens utforming gjør det mulig å åpne mellom oppholdsrom i samme etasje, slik at man møtes på tvers av avdelingene. Vi har også et stort fellesrom som brukes både til aktiv lek og større samlinger.
Vi har et variert uteområde med egen eventyrskog av nøttetrær, i tillegg til en lekeplass tilpasset både de største og de aller minste. Vi har kjøkkenhage til egen dyrking av grønnsaker, gapahuk, bålplass og akebakke om vinteren. Vi har kort vei til sjøen når vi skal på tur.
Vår visjon:
Med respekt for barn, foresatte og ansatte utvikler vi landets beste barnehager.
Visjonen uttrykker en sterk vilje, engasjement og et kontinuerlig arbeid til beste for barna i barnehagehverdagen. Barna skal utvikle sosial kompetanse til å møte samfunnet rundt oss på en god måte, samt oppleve lek og læring i et sosialt samspill der det er rom for det enkelte barn.
Trygghet, tillit, respekt, toleranse og ansvar skal prege miljøet i barnehagen.

Det pedagogiske tilbudet:
Grønmyr Barnehage har standardisert viktige prinsipper i pedagogikk og didaktikk, for å sikre god kvalitet.
«Alle barn er forskjellige og unike»
Vår grunntanke er at «Barn skal utvikle seg optimalt etter egne forutsetninger. I sin vei mot selvstendighet skal barn

møte voksne som støtter barnet og legger til rette for læring»
Allmennpedagogikk er pedagogikk satt i system for alle barn. For å sikre god kvalitet i det pedagogiske arbeidet i våre barnehager har vi utarbeidet et pedagogisk verktøy. Disse standardene beskriver den voksens rolle i ulike situasjoner, og hvordan de voksne skal møte barn på en best mulig måte. De pedagogiske standardene beskriver også rammene for ulike aktiviteter, og hvordan de voksne skal organisere hverdagen. Vi i Grønmyr Barnehage har altså ikke bare fokus på de pedagogiske målene, men også hvordan vi skal nå dem, dette kaller vi didaktikk.

Grønmyr Barnehage Hessa gir omsorg, tilrettelegger for lek og læring gjennom et kompetent personale, en bevisst tenkning i det allmennpedagogiske arbeidet og didaktisk tilrettelegging.