Workshops

Workshops 2013

Workshop 1 - Västerås
Organisering av det fysiske miljöet.
En skog av bordsben och stolsben lockar inte till lek.


2011 var Trollsländans småbarnsavdelning uppdelad i ett lekrum, ett matrum där emellan och sedan ytterligare ett lekrum intill.
I matrummet fanns det bara stora bord och stolar, hyllorna var högt upp och där förvarades lite pussel. Rummet användes mest vid måltider och pusselverksamhet, när pedagogerna bestämde att det passade.
 
När ett nytt arbetslag bildades, så kom tankarna igång runt inomhusmiljön. Hur ska vi göra för att få till en bättre lekmiljö där barnen lär och utvecklas? Rummen behövde användas på andra sätt, så att barnen själva skulle kunna bli delaktiga.
I den här workshopen berättar vi hur vi gjorde för att få barnen att bubbla av utforskarlusta, nyfikenhet och lekglädje varje dag de är på förskolan. Vi kommer också att berätta om vårt entreprenöriella förhållningssätt som går hand i hand med hur vi ser på miljön. Förhållningssättet innebär att vi hela tiden utgår från barnen.
Workshopen kommer att varvas med bildspel och bikupediskussioner.
Workshopledare: Malin Bektas och Cecilia Backman, förskollärare Rådjurets förskola, Trollsländans småbarnsavdelning

Workshop 2 - Ålesund
Små barn og kulturelle uttrykksformer.


De yngste barnas kultur kjennetegnes ved å være kroppslig. De bruker hele kroppen og alle sanser når de utforsker verden; når de bygger, når de leser, når de løper, når de klatrer, når de vasker hender, når de leker ute i snø, regn og sol, når de maler, når de former leire/plastalina, i møte med andre barn og voksne.. Hele dagen er full av deres kroppslige kulturelle uttrykksformer! Denne workshopen vil derfor ha fokus på hvordan vi voksne kan tilrettelegge og gi rom for deres kultur og se det fantastiske i deres uttrykksformer.
Med Marianne Sørensen, pedagogisk leder Lersrad barnehage.

Workshop 3 - Randers
Dagtilbyd Midt, Vuggestuen Grønnegade:


Hvordan forvandles hverdagens rutiner til målrettet pædagogik?
Gennem oplægget vil der være fokus på pædagogens rolle og den interaktion, der sker med barnet på baggrund af barnets signaler og pædagogens viden og erfaring.
I Vuggestuen Grønnegade tror vi på, at det barnet kan med en voksen i hånden i dag, kan barnet selv i morgen.

Dagtilbud Dronningborg:
Når bevægelse bevæger..
...et udviklingsprojekt om vuggestuebørns deltagelse og medbestemmelse.


Med afsæt i Randers Kommunes aftalemål og de nationale læreplaner, fremlægger vi refleksioner fra et bevægelses- projekt, der integrerer vuggestue børns brug af babytegn som pædagogisk middel.
Projektet vil vise, hvordan målsætninger tranformeres og kommer til udtryk i hverdagen blandt vores mindste børn.

Workshop 4 - Akureyi
Uvanligt lekmaterial.
Man behöver inte altid köpa bra leksaker.

 

På förskolan Iðavöllur, Akureyri, använder vi mycket lekmaterial som av månge kategoriseras som återvinnings- material.
Det är oppet material som stimulerar fantasin og inspirerar barnen i sin leke.
Ni kommer få se olika dokumentationer, pröva lite og för hoppningsvis få bra ideer själva.
 
Med Hólmfrídur Thordardottir, förskolelærer.

Workshop 5 - Lahtis
Samarbete med föräldrar till små barn med särskilda behov.


Föräldrasamarbetet på ett specialdaghem:
Även om specialdagvård ställer höga krav på samarbetet innebär det dock, när det fungerar bra, jämlik, praktisk och tillitsfull verksamhet som stöder barnets helhetliga rehabilitering. Samtalen som förs gäller stora och svåra saker, vilket gör att personalen kommer väldigt nära familjen och blir en del av dess vardag.
För att skapa ett gott och fungerande samarbete är det nödvändigt att personalen på förhand har möjlighet att lära känna barnet. Därför föreslår vi alltid till nya familjer att den första träffen ska ske utan att barnet är med. Då kan vi
i lugn och ro diskutera vården av barnet, förväntningar och utmaningar. Vi har till vår hjälp en minneslista med frågor som vi behöver ställa föräldrarna innan barnets dagvård börjar.
Personalen bör hela tiden vara ytterst lyhörda i relationen till föräldrarna. Felaktigt valda ord kan ställa till stor skada då samarbetet håller på att byggas upp.
Även om vi i rehabiliteringen betonar kontinuitet och regelbundenhet, så understryker vi betydelsen av familjens vardag och dess samvaro. Vi strävar också efter att hitta ett sätt för alla barn att hemma kunna berätta om sin dag på daghemmet, även om barnet saknar talspråk eller andra möjligheter till kommunikation.
 
I workshopen presenteras föräldrasamarbetets utmaningar samt några metoder att möta dessa utmaningar på.

Föräldrasamarbete på ett skiftdaghem:
Grunden för allt föräldrasamarbete på Karikatu daghem är kompanjonskap. Eftersom barnen vårdas hos oss även under långa tidsperioder, under nätter och på helger, är det viktigt att i diskussion med föräldrarna skapa de, för deras familj och barn, bästa lösningarna på dagvården. Personalens verksamhet styrs av kompanjonskapets värderingar samt de praktiska åtgärder som baserar sig på dem.
På Kaarikatu daghem förbinder vi oss medvetet till att samverka med föräldrarna för att stöda barnets tillväxt, utveck- ling och inlärning. I kompanjonskapet förenas föräldrarnas kännedom om det egna barnet med pedagogen yrkeskun- skap och -skicklighet.

 
Ett fungerande kompanjonskap har en avgörande roll när det gäller barnets välmående eftersom det stärker såväl barnets relation till föräldrarna som till pedagogerna. Det är också viktigt att barnet upplever att det är en god relation mellan föräldrarna och pedagogerna.
Via ett fungerande kompanjonskap är det möjligt att i ett tidigt skede upptäcka barnets behov att stöd inom något delområde när det gäller tillväxten, utvecklingen eller inlärningen, samt att tillsammans skapa en strategi för att stödja barnet.
I workshopen går vi igenom olika principer som styr kompanjonskapet på ett skiftdaghem; vad vi menar med respekt, förtroende, lyssnande och dialog i fostrings-kompanjonskapet.
 
Ledare: Daghemsföreståndarna Johanna Pakkanen (Asemantausta specialdaghem) och Petri Salminen (Kaarikatu skiftdaghem)

Workshop 6 - Ledarworkshop
Hur kan ett erfarenhetsutbyte / lärande se ut mellan ledare inom vänorterna


Vi vill inspirera och berätta hur två ledare har haft erfarenhetsutbyte, dels på varandras förskolor och dels genom fort- satt kontakt och utbyte runt olika ledarskapsfrågor under flera års tid.
• Hur har vi gått till väga rent praktiskt?
• Jobbskugga en kollega, hur kan det se ut?
• Vad har vi lärt av varandra?
• Vad är det som gör att vi fortfarande har kontakt? • Hur kommunicerar vi?
 
• Vilket mervärde ger det att dela erfarenheter med kollegor inom våra vänorter på ledarnivå? Så mycket likheter och olikheter gör att det finns mycket att dela med sig av.
I workshopen kommer exempel på arbetssätt med små barn att vävas in. Är du nyfiken? Kom och bli inspirerad!
Workshopledare: Maria Malm, förskolechef Västerås, och Hugrún Sigmundsdóttir, förskolechef Akureyri