Finland - Barnträdgård

Finland har man en daginstitutionsmodel, der ligner både den danske og norske, idet daginstitutionsområdet er placeret under socialministeriet og samtidig har en selvstændig lov. Daginstitutionsområdet dækker de 0 til 6 årige. Lovens hensigts-erklæring er dagtilbud til alle. De finske daginstitutioner bygger på det samme idegrundlag som de øvrige nordiske lande. Der lægges vægt på omsorg og pædagogik. Der findes ingen "rammeplan" eller "læreplan", men den enkelte kommune kan udarbejde planer for daginstitutionsområdet. De 6-årige har også ret til et deltidstilbud i en førskoleklasse, - som i Sverige, - eller i en almindelig børnehave.

Studerende færdiggøre en bacheloruddannelse med speciale i den tidlige barndom. Uddannelse giver pædagogen de færdigheder, der kræves for at undervise i den tidlige barndom og førskole. Det er også muligt at kvalificere sig som børnehavelærer ved at fuldføre en bachelor gra i Social Services, der  omfatter studier omhandlende den tidlige barndom, hvor der også fokuseres på læring, uddannelse og social pædagogik.
 
Universitetsuddannede børnehavepædagoger kan specialisere sig inden for specialundervisning ved at færdiggøre et studie, der målrettet tager sigte på undervisning i specialområdet. Pædagoger, der har gennemført et universitetetsniveau på læreruddannelse kan arbejde som pædagoger i daginstitutioner eller skoler.
Førskoleundervisning, der går forud for den obligatoriske skolegang, er fastsat til seks årige. Hovedparten af lærerne er børnehavepædagoger, men universitetsuddannede folkeskolelærere er også involveret i dette niveau.
 
Bacheloruddannelsen omhandlende Social Services kvalificere ikke kun kandidater til at arbejde på førskoleniveau. Specialskoler har også i børnehaveklasseundervisning. De fleste børnehavepædagoger der arbejder med børn med særlige behov har også  gennemført en særlig uddannelse på dette område. Der er obligatorisk videreuddannelse. Folkeskolelærere med særlig uddannelse på dette område kan også være involveret.
 
 
I Finland fokuserer man på kognitive, etiske, sociale, religiøse og æstetiske formål. Daginstitutionerne skal arbejde for at opnå disse mål. I forhold til spørgsmålet om social ulighed, så er det en integreret del af det overordnede formål: Det vil sige, at daginstitutioners aktiviteter bliver set som en del af en livslang læringsproces for alle børn. Omsorg, uddannelse og undervisning skal forme et integreret hele, som fleksibelt støtter den individuelle udvikling hos hvert barn. Der lægges vægt på, at behandle børn som lige individer. De finske daginstitutioners arbejde i forhold til udsatte børn er ikke specielt fremhævet, men netop lovgivningens vægt på at alle børn skal behandles lige repræsenterer et skridt i retning af en opmærksomhed på de udsatte børn.
 
Uddannelse: På universitetsniveau. Varighed 3 år. Pædagoger arbejder med børn mellem i alderen fra 1 til 6 år
 
DAGVÅRD OCH FÖRSKOLA I LAHTIS
 

1.  UTBILDNINGSSYSTEMET I FINLAND OCH LAHTIS


7-16 år
Grundskola

6  år
Förskola

- på daghem eller i skolan

0-5 år
Kommunal dagvård

- på daghem, i familjedagvård eller gruppfamiljedagvård

Privat dagvård

- på daghem, i familjedagvård eller gruppfamiljedagvård

Vård i hemmet

2.  DAGVÅRD

- Subjektiv rätt till dagvård 
- Dagvård anordnas vid behov även kvällstid, under veckoslut och nattetid 
- Föräldrarna betalar 0-264 euro per månad 
- Gratis förskola 

- Förskolegrupper:

·  13 barn /  lärare
·  20 barn / lärare och vårdare

- Daghemgrupper: (minst en lärare / grupp):

·  12 barn 0-3 år / 3 person 
·  15 barn 0-5 år / 3 person 
·  21 barn 3-6 år / 3 person

- Gruppfamiljedagvård:

·  8 eller 12 barn / 2 eller 3 person

- Familjedagvård:

·  4 barn / 1 person

3.  I LAHTIS

- Invånare ca. 100 000

- Antalet barn 0-6 år ca. 7000

·  54 % på förskola och i kommunal dagvård 
·  7 % privat dagvård 
·  27 % vård i hemmen 
·  12 % annat

- Kommunal dagvård

·  36 daghem och 5 köpeavtalsdaghem (40-150 barn, helt eller delvis administrativ ledare) 
   o  5 regionsdaghemsföreståndare 
·  100 familjedagvårdare 
·  5 "öppna" daghem / klubbar 

-  mål: 

·  att i samarbete med skolan och ungdomstjänsterna ta hand om barnens och de ungas uppväxt, inlärning och välmående (via gemensamma läroplaner och lärmiljöer, intensifierat stöd till barnen i ett så tidigt skede som möjligt)